Cortinarius erubescens

Cortinarius erubescens

           Zasłonak

Cortinarius erubescens

                        MM Moser

 

  

                  09/09/2017 wzdłuż trasy S 10 Bydgozcz-Toruń

 

 

owocniki

 

 

 

internet:

MycoBank

Snowarski